Regulamin

 

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji pt. „Z Mentzenem o Biznesie”,

a także prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników oraz Prelegentów.

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Głównym celem Konferencji jest integracja środowiska biznesowego i nawiązanie kontaktów;
 3. Konferencja organizowana jest przez: Sławomir Mentzen, ul. Grudziądzka 110-114/301, 87-100 Toruń NIP: 8792536699 REGON: 340848959;
 4. Termin Konferencji: 16.01.2021r;
 5. Adres Konferencji: Aiport Hotel Okęcie https://airporthotel.pl/, ul. Komitetu Obrony Robotników 24

(dawniej ul. 17 Stycznia), 02-148 Warszawa

 1. Kontakt z Organizatorem Konferencji możliwy jest pod adresem e-mail: event@mentzen.pl

Do korzystania z Serwisu, wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email;

 1. Do zamówienia informacji handlowej lub rejestracji na Konferencję niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail;
 2. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku;
 4. Użytkownik ma możliwość wyboru Pakietu:
 5. Pakiet VIP w ramach, którego Uczestnik otrzymuje:
 • 10 prelekcji tematycznych
 • 10 prelekcji branżowych
 • przerwa kawowa oraz obiad
 • materiały konferencyjne
 • książki oraz kalendarz książkowy dla przedsiębiorców
 • wieczorna integracja
 • turniej piłkarzyków z nagrodami
 • kolacja bufetowa
 • open bar na napoje oraz wino
 • możliwość 10 – minutowego wystąpienia podczas prelekcji
 • miejsce przy stole ze Sławomirem Mentzenem
 • kolacja VIP w piątek 15.01.2021
 • reklama – folder, roll up, logo na stronie
 1. Pakiet Premium w ramach, którego Uczestnik otrzymuje:
 • 10 prelekcji tematycznych
 • 10 prelekcji branżowych
 • przerwa kawowa oraz obiad
 • materiały konferencyjne
 • książki oraz kalendarz książkowy dla przedsiębiorców
 • wieczorna integracja
 • turniej piłkarzyków z nagrodami
 • kolacja bufetowa
 • zdjęcia z prelegentami
 • open bar na napoje oraz wino
 1. Pakiet Szkoleniowy w ramach, którego Uczestnik otrzymuje:
 • 10 prelekcji tematycznych
 • 10 prelekcji branżowych
 • przerwa kawowa oraz obiad
 • pakiet powitalny (książki, kalendarz książkowy, materiały dodatkowe)
 • pakiet nie obejmuje wieczornej integracji
 1. Szczegółową specyfikacją Konferencji znajdują się na stronie: www.mentzenobiznesie.pl;
 2. Organizator w ramach organizacji Konferencji zapewnia:
 3. salę Konferencyjna wyposażoną w podstawowy sprzęt umożliwiający przeprowadzenie Konferencji
 4. posiłki oraz napoje wynikające z zakupionego pakietu
 5. materiały oraz benefity dodatkowe wynikające z zakupionego pakietu
 6. Rejestracja na Konferencję
 7. Rejestracja na Konferencję następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za udział w Konferencji zgodnie ze stawkami określonymi w cenniku;
 8. Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony przez Zamawiającego na Stronie po wybraniu Pakietu zawartego w cenniku;
 9. Wypełniając Formularz Zamawiający podaje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury;
 10. Ceny wskazane w cenniku nie zawierają podatków i są określone w polskich złotych;
 11. Płatność odbywa się za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
 12. Realizacja płatności następuje w ciągu kilku minut;
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji;
 14. Za dokonanie zapłaty ceny uważa się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez Usługodawcę;
 15. Po dokonaniu zapłaty Organizator potwierdza zawarcie Umowy w drodze wiadomości e-mail;
 16. Cennik wskazuje wysokość opłaty za udział w Konferencji jednej osoby;
 17. Opłata za udział w Konferencji nie obejmuje:
 18. a) kosztów dojazdu Uczestnika na Konferencję;
 19. b) noclegu Uczestnika
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu, z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora;
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i otrzyma zwrot opłaty uczestnictwa.

Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.

III. Rezygnacja z udziału w Konferencji, odstąpienie od Umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy z Usługodawcą w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, wysyłając je na adres e-mail Usługodawcy: event@mentzen.pl;
 2. W przypadku rezygnacji po upływie terminu, pierwszym rezygnacja jest skuteczna (odstąpienie od Umowy), jednak Organizator może obciążyć Zamawiającego pełną kwotą wynagrodzenia za udział w Konferencji;
 3. Organizator dokonuje zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Konferencji na rachunek bankowy z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 14 Dni Roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;
 4. Z uwagi na charakter Konferencji Organizator ma możliwość jej odwołania najpóźniej w terminie 5 dni przed planowanym terminem realizacji, w przypadku, gdy liczba Uczestników zapisanych na wskazany termin wynosi mniej niż 100 osób. Uprawnienie to stanowi umowne prawo odstąpienia od Umowy przez Organizatora. O odstąpieniu od Umowy Zamawiający jest informowany pocztą elektroniczną. Zamawiający nie ponosi kosztów odwołania Konferencji. Organizator informuje o możliwości wzięcia udziału w Konferencji  o tożsamej tematyce w najbliższym wolnym terminie lub zwrocie wpłaconej opłaty na rachunek, z którego dokonana została opłata.
  1. Reklamacje
  2. Reklamacje mogą dotyczyć Konferencji lub korzystania ze strony internetowej Mentzenobiznesie.pl;
  3. Zamawiający może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail: event@mentzen.pl;
  4. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dnia po zakończeniu Konferencji;
  5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe Zamawiającego oraz wskazanie szkolenia, którego reklamacja dotyczy i zwięzły opis problemu stanowiącego jej przedmiot;
  6. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od ich doręczenia i informuje Zamawiającego o sposobie ich rozpatrzenia w takiej formie w jakiej reklamacja została złożona;
  7. Ochrona danych osobowych
  8. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Sławomir Mentzen, ul. Grudziądzka 110-114/301, 87-100 Toruń. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@mentzen.pl
  9. Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  10. Zawarcia i wykonania umowy/usługi – art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO
  11. Do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1. lit. c RODO
  12. Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  13. Zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO
  14. W celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora (mail, formularze kontaktowe)
  15. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:
  16. podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  17. instytucje udzielające dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z Administratorem,
  18. podmioty współpracujące w ramach kampanii marketingowych,
  19. kurierzy,
  20. firma świadcząca usługi informatyczne oraz hostingowe,
  21. dostawca platformy szkoleniowej w przypadku wykupienia kursu online,
  22. dostawca płatności internetowych,
  23. właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
  24. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
  25. Dane przetwarzane w celach marketingowych odbywają się na podstawie odrębnej zgody przetwarzane są nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych w/w celu.
  26. W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO Użytkownikowi:
  27. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  28. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  29. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  30. prawo do przenoszenia danych,
  31. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
  32. prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
  33. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.
  34. Podanie przez danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych
   w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe.

VII. Postanowienia końcowe

   1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego;
   2. Sądem właściwym dla sporów wynikłych z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora;
   3. Zamawiający może kontaktować się z Organizatorem za pomocą adresu poczty elektronicznej event@mentzen.pl;
   4. Umowa zawierana jest na czas realizacji Konferencji,
   5. W przypadku istotnych zmian zakresu świadczonych usług Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu Konferencji. Organizator informuje o zmianach Regulaminu na 14 dni przed ich wejściem w życie. Organizator przesyła na adres e-mail zmienioną treść Regulaminu z informacją o możliwości oświadczenia przez Zamawiającego o braku jego akceptacji w terminie 14 dni, w formie pisemnej, elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres event@mentzen.pl, lub kliknięcie w odpowiedni link w wiadomości zawierającej zmieniony Regulamin;
   6. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania, jeśli zawierana jest odrębna umowa;
   7. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych;
   8. W trakcie Konferencji Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych oraz sanitarnych w związku z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej;
   9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją;
   10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.08.2020 roku.